Berkenalan dengan IOS (Cisco)

Apa itu IOS ?, IOS kependekan dari Internetwork Operating System yang berfungsi sebagai software yang menghubungkan ke perangkat keras. IOS ini dimiliki oleh produk semua perangkat Cisco yang banyak kita ketahui merupakan perangkat tekonologi tinggi (High-tech) yang banyak digunakan pada Jaringan Area Luas atau Wide Area Network (WAN). Seperti yang kita ketahui kebanyakan sebuah Sistem Operasi sangat berperan […]

Zulqarnain

just newbie only :d